O nas

Adwokat Piotr Duda – kieruje Zespołem Prawa Kolejowego Kancelarii. Współwłaściciel Kancelarii

Adwokat Piotr Duda od kilkunastu lat doradza spółkom z sektora kolejowego – w szczególności w zakresie prawa kolejowego, administracyjnego, negocjowania umów i ugód, ustalania odpowiedzialności za wypadki. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych (UTK, NIK, UOKiK, UZP). Posiada bogatą praktykę sądową w zakresie prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, w tym w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczył ponadto w pracach Zespołu ds. stawek jednostkowych opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej oraz Rady Przewoźników.

Mecenas Piotr Duda w celu lepszego poznania aspektów technicznych zdobył licencję maszynisty kolejowego oraz odbył kurs przygotowujący do wykonywania zawodu technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Do najważniejszych projektów z zakresu prawa kolejowego prowadzonych przez Mecenasa Piotra Dudę i jego zespół w ciągu ostatnich kilku lat należy między innymi: reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym z powództwa zarządcy infrastruktury o zapłatę kwoty ponad 400 milionów zł, a następnie wynegocjowanie kompleksowej ugody sądowej kończącej spór w tym zakresie (w ramach której umorzono Klientowi ponad 130 mln zł długu); reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwoty 220 milionów zł; reprezentacja Klienta w sprawie przeciwko jednemu z Województw o zapłatę kwoty 30 milionów zł oraz wynegocjowanie ugody w tym zakresie; reprezentacja Klienta w corocznych negocjacjach umów o dostęp do infrastruktury kolejowej (każda o wartości kilkuset milionów złotych); reprezentacja przewoźnika kolejowego w 72 postępowaniach administracyjnych dotyczących zatwierdzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz wyłączenia pojazdów kolejowych z eksploatacji (pojazdy przywrócone do eksploatacji); prowadzenie w 2015 roku 331 postępowań o wpis w rejestrze zastawów; reprezentacja Przewoźnika w ponad stu postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy na terenie jednego z Województw (sprawy wygrane); reprezentacja Przewoźnika jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej dotyczącej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami; doradztwo prawne w zakresie dostosowywania struktur przedsiębiorstwa kolejowego do nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (dot. udostępniania obiektów infrastruktury usługowej).

Mecenas Piotr Duda uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz tytuł magistra nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Ukończył także Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych, Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego (z językiem wykładowym niemieckim) oraz roczny kurs stypendialny na Uniwersytecie w Hamburgu. Mówi biegle po angielsku i niemiecku. Naukowo zajmuje się prawem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportu kolejowego. Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Adwokat Anna Wasilewska – współkieruje Zespołem Prawa Kolejowego Kancelarii DFL LEGAL. Dyrektor w Kancelarii


Adwokat Anna Wasilewska od wielu lat doradza spółkom z sektora kolejowego – w szczególności w zakresie prawa kolejowego, administracyjnego, negocjowania umów i ugód, ustalania odpowiedzialności za wypadki. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych (UTK, NIK, UOKiK, UZP). Wspólnie z Mecenasem Piotrem Dudą kieruje Praktyką Prawa Kolejowego Kancelarii DFL LEGAL.

Mecenas Anna Wasilewska wspólnie z mecenasem Piotrem Dudą pracowała przy wszystkich najważniejszych projektach prowadzonych przez Zespół Prawa Kolejowego Kancelarii, takich jak: reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym z powództwa zarządcy infrastruktury o zapłatę kwoty ponad 400 milionów zł, a następnie wynegocjowanie kompleksowej ugody sądowej kończącej spór w tym zakresie (w ramach której umorzono Klientowi ponad 130 mln zł długu); reprezentacja Przewoźnika w sporze sądowym przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę kwoty 220 milionów zł; reprezentacja Klienta w sprawie przeciwko jednemu z Województw o zapłatę kwoty 30 milionów zł oraz wynegocjowanie ugody w tym zakresie; reprezentacja Klienta w corocznych negocjacjach umów o dostęp do infrastruktury kolejowej (każda o wartości kilkuset milionów złotych); reprezentacja przewoźnika kolejowego w 72 postępowaniach administracyjnych dotyczących zatwierdzenia Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz wyłączenia pojazdów kolejowych z eksploatacji (pojazdy przywrócone do eksploatacji); prowadzenie w 2015 roku 331 postępowań o wpis w rejestrze zastawów; reprezentacja Przewoźnika w ponad stu postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy na terenie jednego z Województw (sprawy wygrane); reprezentacja Przewoźnika jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej dotyczącej katastrofy kolejowej pod Szczekocinami; doradztwo prawne w zakresie dostosowywania struktur przedsiębiorstwa kolejowego do nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym (dot. udostępniania obiektów infrastruktury usługowej).

Mecenas Anna Wasilewska ukończyła Wydział Prawa i Administracji UKSW. Podczas studiów odbyła kurs stypendialny na Uniwersytecie w Budapeszcie, uczyła się również przez rok w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła aplikację adwokacką w Warszawie. Posługuje się biegle językiem angielskim.

 

 

Radca prawny Marcin Flak – doradca, wykładowca. Współwłaściciel Kancelarii

Radca prawny Marcin Flak od kilkunastu lat całościowo obsługuje szereg dużych spółek z branż regulowanych. Świadczy doradztwo w zakresie zawierania umów, reprezentuje Klientów w toku postępowań kontrolnych, posiada również ogromne doświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz w zakresie ochrony danych osobowych i prawa reklamy. Prowadził ponadto szereg prawniczych szkoleń i warsztatów (w tym specjalistyczne warsztaty wewnętrzne dla działów marketingu, sprzedaży i zamówień publicznych).

Mecenas Flak wspólnie z mecenasem Piotrem Dudą współpracował ze spółkami z sektora kolejowego w zakresie prawa administracyjnego, zawierania umów oraz w toku postępowań kontrolnych.

Mecenas Flak ukończył Wydział Prawa i Administracji UW. Mówi biegle po angielsku. Jest autorem szeregu publikacji specjalistycznych.

 

Adwokat Oskar Luty – doradca, wykładowca. Współwłaściciel Kancelarii

Adwokat Oskar Luty jest doświadczonym i cenionym wykładowcą oraz szkoleniowcem – w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadził ponad 250 szkoleń oraz kursów specjalistycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym (w tym prawie ochrony własności intelektualnej oraz prawie wekslowym) oraz zamówieniach publicznych. Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw z branż regulowanych i organizacji branżowych, w tym związane z prowadzeniem procesów cywilnych i administracyjnych oraz sporach przez Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza również w zakresie prawa administracyjnego oraz w ramach praktyki adwokackiej zajmuje się sprawami karnymi. Reprezentuje klientów w toku procesu legislacyjnego.

Mecenas Luty wspólnie z Mecenasem Piotrem Dudą współpracował ze spółkami z sektora kolejowego w zakresie prawa cywilnego, w tym negocjacji kompleksowej ugody z zarządcą infrastruktury kolejowej dotyczącej kwoty 400 milionów złotych, w sprawach z zakresu zamówień publicznych (w tym w wygranych sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą), w sprawach z zakresu prawa autorskiego oraz w toku negocjacji zabezpieczeń umów (prawo wekslowe). Wspólnie z Mecenasem Piotrem Dudą uczestniczył w całonocnym, największym od kilkunastu lat eksperymencie procesowym związanym z katastrofą pod Szczekocinami.

Mecenas Luty ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji UW, a także Centrum Prawa Amerykańskiego, Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego oraz kurs stypendialny na Uniwersytecie w Rotterdamie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i specjalistycznych.