8 czerwca 2017

Zmiany w sposobie oznakowania pojazdów kolejowych – zakaz oklejania okien i drzwi zewnętrznych wagonów folią reklamową

Zmienią się niektóre zasady oznakowania pojazdów kolejowych. Dodatkowo, od 11 czerwca 2017 roku okna i drzwi zewnętrzne wagonów, elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych nie będą mogły być oklejone folią reklamową. Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych.

Zakaz oklejania okien i drzwi zewnętrznych folią reklamową

Od 11 czerwca 2017 r. zacznie obowiązywać zakaz oklejania folią reklamową okien i drzwi zewnętrznych pojazdów kolejowych.
Przyjęty zakaz stanowi reakcję Ministra Infrastruktury i Budownictwa na przedłożone stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Obie instytucje sygnalizowały, że praktyka polegająca za zaklejaniu okien zagraża bezpieczeństwu podróżujących – szyba dodatkowo wzmocniona folią reklamową jest trudniejsza do zbicia oraz ogranicza widoczność z zewnątrz, co stanowi dodatkowe utrudnienie, gdyby konieczna była akcja ratunkowa i szybkie rozeznanie w sytuacji w celu udzielenia pomocy poszkodowanym.
Na praktykę oklejania okien skarżyli się również pasażerowie – sygnalizowali oni uciążliwość folii reklamowych i ich negatywny wpływ na komfort podróży, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych, kiedy zza zakrytych okien trudno jest ustalić, gdzie znajduje się pociąg.
Na szybach okien i drzwi zewnętrznych będzie można umieszczać jedynie piktogramy i oznaczenia wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Zmiany w sposobie oznakowania pojazdów kolejowych

Niezależnie od powyższego, zmienią się również niektóre zasady dotyczące oznakowania pojazdów funkcjonujących w ruchu pasażerskim.
Rozporządzenie określa wzory tablic zewnętrznych oraz modyfikuje zasady używania tablic wewnętrznych oraz elektronicznych.
Rozporządzenie ujednolica zasady rozmieszczania tablic kierunkowych zewnętrznych i numerowych zewnętrznych. Będą one umieszczane na ścianie bocznej nad, pod lub w linii okien, w płacie drzwi lub w oknie niezależnie od rodzaju taboru. Dotychczas lokalizacja tablic kierunkowych na ścianie bocznej uzależniona była od rodzaju taboru.
Prawodawca przewidział okres przejściowy na dostosowanie pojazdów do większości (choć nie wszystkich) wymagań wynikających z rozporządzenia. Termin ten jest stosunkowo długi i wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (tj. od dnia 11 czerwca 2017 r.).
W świetle powyższego, rozporządzenie zmieniające wymaga aktywnej reakcji ze strony przewoźników, mającej na celu dostosowanie pojazdów kolejowych do nowych wymagań z zakresu oznakowania, w tym uwzględnienia konieczności podjęcia wskazanych działań dostosowawczych w procesie planowania przeglądów wyższych poziomów utrzymania, gdzie możliwe byłoby wprowadzenie odpowiednich zmian w sposobie oznakowania.

Treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych dostępne jest tu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/925/1