31 stycznia 2018

Prezes UTK wyjaśnił pojęcie „pociąg roboczy”, o którym mowa w prawie europejskim

Ze względu na brak definicji pojęcia „pociąg roboczy” powstało wiele wątpliwości co do tego, jakie pojazdy mogą być tymi pociągami, które kategorie uprawniają maszynistów do kierowania poszczególnymi pojazdami oraz w jaki sposób wypełniać świadectwo maszynisty. Prezes UTK wydał stanowisko, w którym odniósł się do tych wątpliwości.

Maszyniści mogą uzyskiwać uprawnienia do prowadzenia pociągów roboczych (kategoria A2) i kolejowych pojazdów specjalnych (kategoria A3). Przepisy nie wyjaśniają jednak, jakie pojazdy mogą być „pociągami roboczymi” – brak jest definicji tego pojęcia.

Prezes UTK uznał, że pociąg roboczy (zwany także w unijnej dyrektywie 2007/59/WE budowlanym, utrzymaniowym), to „zespół pojazdów przeznaczony do utrzymania, naprawy, budowy infrastruktury kolejowej lub przeznaczony do prowadzenia działań ratowniczych. Pociągi robocze są uruchamiane w ramach przewozów technologicznych wykonywanych na potrzeby zarządcy infrastruktury”.

Jednocześnie regulator podkreślił, że pojęcie „pociąg roboczy” pojawiające się w aktach prawa europejskiego różni się od definicji „pociągu roboczego” wskazanej w Instrukcji Ir-1 PKP PLK. „Pociąg roboczy”, o którym mowa w aktach prawa unijnego, obejmuje także pociągi gospodarcze, inspekcyjne i ratunkowe, o których mowa w tej instrukcji.

Co istotne, zdaniem Prezesa UTK w przypadku przejazdu pojazdu kolejowego specjalnego z napędem (np. drezyny lub maszyny torowej), który ma nadany status pociągu, do jego prowadzenia dedykowana jest podkategoria A3 przeznaczona do prowadzenia pojazdów specjalnych.

Prezes UTK podkreślił także, że możliwe jest realizowanie programu szkolenia na świadectwo maszynisty, który umożliwi nadanie maszyniście jednocześnie obu podkategorii A2 i A3.

Stanowisko Prezesa UTK dostępne jest tu: https://www.utk.gov.pl/download/1/42132/Stanowiskowsprawiepociaguroboczego.pdf