26 kwietnia 2018

Potwierdzenie stanowiska Prezesa UTK co do braku możliwości przeniesienia świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej

Przeniesienie praw wynikających ze świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej na inny podmiot niż adresat tego świadectwa (decyzji administracyjnej), jest niedopuszczalne – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie popierając stanowisko Prezesa UTK.

Stan faktyczny

Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, której składnikiem jest bocznica kolejowa.

Po dokonaniu transakcji Spółka wystąpiła do Prezesa UTK z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa w części dotyczącej zmiany nazwy użytkownika bocznicy kolejowej. Prezes UTK odmówił wprowadzenia zmiany i umorzył postępowanie.

Spółka złożyła skargę na decyzję Prezesa UTK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Sąd ten podzielił stanowisko Prezesa UTK, że w omawianym przypadku nie ma podstaw do zmiany świadectwa bezpieczeństwa w części dotyczącej zmiany nazwy użytkownika bocznicy kolejowej i skargę Spółki oddalił.

W przypadku świadectwa bezpieczeństwa przeniesienie praw wynikających z tej decyzji na inny podmiot, niż adresat decyzji, jest niedopuszczalne

Zdaniem Sądu, prawa i obowiązki ukształtowane w drodze decyzji administracyjnej (w tym świadectwa bezpieczeństwa) mają tzw. charakter osobisty. Oznacza to, że są trwale związane z podmiotem wskazanym w decyzji jako jej adresat i nie przechodzą na inne podmioty.

Zdaniem Sądu, świadectwo bezpieczeństwa, które zgodnie z definicją jest „dokumentem potwierdzającym zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawanym podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa”, stanowi przykład aktu, w przypadku którego nie zachodzi tzw. następstwo prawne.

Dokument ten potwierdza kwalifikacje podmiotu wyraźnie w tym świadectwie wskazanego, a dodatkowo jest ściśle związany ze strukturą i organizacją danego przedsiębiorstwa.

Z powyższych przyczyn Sąd uznał, że nie można zaakceptować sytuacji, w której świadectwo bezpieczeństwa wydane dla jednego podmiotu, jest zmieniane w trakcie okresu jego obowiązywania w zakresie podmiotu, którego dotyczy, gdyż wszelkie dokumenty, na podstawie których zostało wydane, ściśle dotyczą podmiotu, dla którego je początkowo wydano.

Zdaniem Sądu, wydanie świadectwa bezpieczeństwa potwierdza zdolność danego, konkretnego podmiotu do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych na bocznicy, a nie innych podmiotów.

Prezes UTK każdy wniosek o wydanie świadectwa rozpatruje indywidualnie, a zatem twierdzenie, że wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika, który przejął bocznice od poprzednika odbywa się niejako automatycznie, jest zdaniem Sądu bezzasadne.

Tym samym Wojewódzki Sąd Administracyjny poparł stanowisko prezentowane w tym zakresie od wielu lat przez Prezesa UTK.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 r. wydany w sprawie VI SA/Wa 2728/15 dostępny jest tu: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3C9CEF01FE