9 czerwca 2017

Kary pieniężne w ustawie o transporcie kolejowym – istotne zmiany

Wraz z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. reformy Kodeksu postępowania administracyjnego zmieniły się regulacje dotyczące kar pieniężnych (tzw. administracyjnych – innych niż nakładane na podstawie przepisów karnych). Znajdą one w odpowiednim zakresie zastosowanie do kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie art. 66 Ustawy o transporcie kolejowym. Nowe regulacje wprowadzają pięcioletni termin przedawnienia nakładania kary pieniężnej oraz egzekucji takiej kary. Przedsiębiorcy działający na rynku transportu kolejowego mogą również starać się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ulgi w wykonaniu kary pieniężnej.

 

Zarys zmian

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszła w życie gruntowna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), wprowadzająca m.in. jednolite standardy w zakresie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez organy administracji, w tym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Z tego powodu ma ona duże znaczenie dla podmiotów działających na rynku kolejowym.

Nowelizacja KPA wprowadza pięcioletni termin przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej oraz egzekucji takiej kary. Pięcioletni okres przedawnienia biegnie w przypadku nakładania kary od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa i oznacza, że po tym okresie kara nie będzie mogła być nałożona. W przypadku egzekucji pięcioletni okres przedawnienia biegnie od dnia, w którym kara powinna być wykonana i oznacza, że po tym okresie już nałożona kara nie będzie mogła być przymusowo ściągnięta.

Dodatkowo nowelizacja KPA umożliwia przedsiębiorcom działającym na rynku transportu kolejowego staranie się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego tzw. ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, jeśli jest to uzasadnione interesem publicznym albo ważnym interesem strony. Ulga będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy i może przyjąć formę odroczenia terminu wykonania kary, rozłożenia kary na raty, odroczenia terminu wykonania zaległej kary lub rozłożenia jej na raty, umorzenia kary w całości lub części, jak również umorzenia odsetek za zwłokę (w całości lub w części).

Wspomniana regulacja daje nowe możliwości podmiotom działającym na rynku kolejowym i warto o niej pamiętać.

Treść nowelizacji KPA

Nowelizacja KPA dostępna jest tu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/935