2 sierpnia 2017

Stanowisko Prezesa UTK: Tory przejazdowe do obiektów infrastruktury usługowej wchodzące w skład infrastruktury prywatnej trzeba udostępniać

Prezes UTK  przedstawił swoje stanowisko w zakresie zasad korzystania z torów przejazdowych wchodzących w skład infrastruktury prywatnej i jednocześnie stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej.

Konieczność udostępniania torów przejazdowych

W ocenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, korzystanie z torów przejazdowych stanowiących dojazd do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej wchodzących w skład infrastruktury prywatnej innego zarządcy, powinno być maksymalnie ułatwione i nie może dyskryminować żadnego z uczestników rynku.

Zdaniem Prezesa UTK należy zapewnić niedyskryminujący dostęp do torów przejazdowych, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia usług przewozowych danego przewoźnika.

Prezes UTK wskazał, że dostrzega dwie możliwości postępowania z takim torem przejazdowym: będzie on mieć charakter infrastruktury prywatnej, lecz jednocześnie zapewniony będzie przejazd do innych obiektów; albo będzie on mieć charakter publiczny, czyli będzie to tor ogólnodostępny dla przewoźników kolejowych.

Konieczność dostosowania dokumentacji

W pierwszym przypadku – to jest w sytuacji uznania, że tor przejazdowy będzie mieć charakter infrastruktury prywatnej – Prezes UTK rekomenduje, aby:

a) stosowna adnotacja o statusie układu torowego była zamieszczona w statucie sieci kolejowej,

b) regulamin obiektu infrastruktury usługowej, do którego przewoźnicy będą mogli dojechać przez prywatną bocznicę, określał zasady korzystania przez przewoźników kolejowych zarówno z obiektu, jak i układu torowego służącego do dojazdu do tego obiektu.

Wprowadzenie w życie omawianych zaleceń wymaga współpracy pomiędzy zarządcami sąsiadujących infrastruktur, co powinno być uwzględnione w procesie wdrażania nowelizacji Ustawy.

Zasady rozliczania kosztów dostępu do toru dojazdowego wchodzącego w skład infrastruktury prywatnej

Prezes UTK wypowiedział się także co do zasad rozliczenia kosztów dostępu do takiego toru przejazdowego.

Wskazał on, że zasady rozliczania kosztów dostępu do toru dojazdowego w takich przypadkach regulować mogą umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy zarządcami infrastruktury czy użytkownikami bocznic kolejowych.

Jednocześnie Prezes UTK zaznaczył, że w jego ocenie dopuszczalne jest również użytkowanie układu torowego i ponoszenie kosztów użytkowania infrastruktury przez oba podmioty.

Jasne i niedyskryminacyjne zasady dostępu do toru przejazdowego wchodzącego w skład infrastruktury prywatnej

Prezes UTK wskazał, że zasady dostępu do toru przejazdowego wchodzącego w skład infrastruktury prywatnej nie mogą być dowolne – muszą być one jasne i niedyskryminacyjne.

Co istotne, Prezes UTK zaznaczył, że do infrastruktury prywatnej nie ma obowiązku stosowania regulacji przewidzianych m.in. w rozdziale 6 Ustawy, dotyczących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej oraz pobierania opłat za korzystanie z niej.

Kompetencje nadzorcze Prezesa UTK

Prezes UTK zachęca, by w sytuacji blokowania, utrudniania, czy też dyskryminacyjnego traktowania przez zarządcę infrastruktury prywatnej podmiotów rynku kolejowego w dostępie do torów przejazdowych do innej infrastruktury prywatnej lub obiektu infrastruktury usługowej, podmioty te  powiadamiały o tym fakcie Prezesa UTK. Przedmiotem kontroli wszczętej przez Prezesa UTK może być m.in. odpowiednia kwalifikacja torów przez zarządcę infrastruktury oraz przyjęte zasady ich udostępniania.

Stanowisko Prezesa UTK

Stanowisko Prezesa UTK dostępne jest tu: https://utk.gov.pl/download/1/40614/DRRKWR78620171PLStanowiskowsprawieudostepnianiainfrastruktury.pdf