22 sierpnia 2017

Zasady bezpieczeństwa na przejściach oraz przejazdach kolejowo-drogowych

Wypadki na przejazdach są zawsze tragiczne w skutkach, co wynika z dużych różnic w masie i prędkości pomiędzy pojazdami kołowymi a szynowymi. Mając na uwadze ilość wypadków na przejazdach oraz rosnące prędkości, z jakimi poruszają się pojazdy kolejowe, przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych. Szczególną ostrożność powinni zachować nie tylko kierujący pojazdami, ale także pozostali uczestnicy ruchu.

Z danych statystycznych wynika, że na przejazdach i przejściach kolejowych dochodzi do blisko 33 % wypadków na kolei. W 2017 r. miało już miejsce 122 wypadków i kolizji z udziałem pieszych oraz pojazdów na przejściach oraz przejazdach kolejowo-drogowych. W zdarzeniach ciężko ranne zostały 23 osoby, zabito aż 22. To więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku. Przyczyną zdecydowanej większości wypadków jest niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierujących samochodami.

Należy więc położyć szczególny nacisk na znajomość zasad bezpieczeństwa przez wszystkich uczestników ruchu.

Prawidłowe zachowanie kierujących pojazdami na przejeździe kolejowym

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem:

a. zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność;

b. przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

c. jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

Kierującym pojazdami nie wolno:

a. objeżdżać opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżać na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

b. wjeżdżać na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

c. wyprzedzać pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

d. omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Ponadto, w przypadku przejazdów wielotorowych nie wjeżdża się na tory bezpośrednio po przejechaniu pociągu. Należy zaczekać aż pociąg odjedzie na odległość umożliwiającą upewnienie się, czy po pozostałych torach nie poruszają się inne pociągi.

Wskazówki dla wszystkich uczestników ruchu

Uczestnicy ruchu kolejowego powinni pamiętać, że tory kolejowe można przekraczać tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach. Powinni oni także zwracać szczególną uwagę na wszystkie znaki ostrzegawcze.

Nie należy ponadto zakładać, że określone tory lub rozjazd nie są używane – mogą być bowiem eksploatowane, nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone.

Ponadto należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od przejeżdżających pociągów. Pojazdy kolejowe są szersze od rozstawu szyn, dlatego ostrożność oraz bezpieczny dystans powinni zachować wszyscy uczestnicy ruchu, w tym rowerzyści, motocykliści czy piesi.

Wszyscy użytkownicy przejazdów oraz przejść drogowo-kolejowych powinni stosować powyższe zasady ostrożności. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w Polsce ponad połowa przejazdów należy to tzw. kategorii D, czyli nie posiada urządzeń ostrzegawczych. To właśnie w takich miejscach ryzyko wypadków jest największe.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dostępna jest tu:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970980602

NIK o bezpieczeństwie na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-na-przejsciach-i-przejazdach-kolejowo-drogowych.html

Tematem bezpieczeństwa na przejazdach zajmuje się Prezes UTK:

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/12745,Bezpieczenstwo-na-przejazdach-to-priorytet.html?search=51665