28 grudnia 2017

Nowe rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Dotychczasowe rozporządzenie regulujące omawiane kwestie traci ważność z dniem 30 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie to ma istotne znaczenie z punktu widzenia podmiotów działających na rynku kolejowym, dlatego zachęcamy do śledzenia zmian w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami nowelizacji Ustawy o transporcie kolejowym (z dnia 16 listopada 2016  r.), dotychczasowe rozporządzenie regulujące kwestię trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zachowuje ważność do dnia 30 grudnia 2017 roku. Skutkowało to koniecznością wprowadzenia nowego aktu prawnego regulującego omawiany obszar.

Projekt rozporządzenia wprowadza w szczególności pojęcie zespołu kontrolującego i doprecyzowuje pozostałe przepisy w tym zakresie. W projekcie przewidziano ponadto zmiany dotyczące zawartości protokołu kontroli. Projekt zakłada ponadto możliwość udziału w kontroli osób niebędących pracownikami Urzędu Transportu Kolejowego, posiadających wiadomości specjalne niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia dotyczącego wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dostępny jest tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304904

EDIT: 

Omawiane rozporządzenie zostało wydane i jest dostępne pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2488/D2017000248801.pdf