19 grudnia 2017

Zmiany w katalogu kar pieniężnych w Ustawie o transporcie kolejowym – część I

W ostatnim czasie zasadniczym zmianom uległ przepis Ustawy o transporcie kolejowym zawierający katalog kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wysokość kar może sięgać do dwóch procent rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, dlatego też przepis ten należy znać.

W ostatnim czasie zasadniczym zmianom uległ art. 66 Ustawy o transporcie kolejowym, zawierający katalog kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zmiany te zostały wprowadzone przede wszystkim nowelizacją Ustawy o transporcie kolejowym z listopada 2016 r. Poniżej opisujemy najistotniejsze, wybrane zmiany.

Kara za wykonywanie przewozów na drodze kolejowej stanowiącej infrastrukturę nieczynną

Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca wykonujący przewozy na drodze kolejowej, której zarządca nadał status infrastruktury nieczynnej.

To, która z dróg kolejowych stanowi infrastrukturę nieczynną, wynika z treści statutu sieci kolejowej sporządzanego przez zarządcę infrastruktury. Przypominamy, że w sytuacji, w której zarządca nie sporządził statutu sieci kolejowej, zarządzana przez niego infrastruktura automatycznie uznawana jest za infrastrukturą nieczynną, czyli nie wolno prowadzić na niej ruchu kolejowego.

Kara za niezastosowanie się do decyzji Prezesa UTK w sprawie przeprowadzenia badań na sieci kolejowej

Listopadowa nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym dostosowała przepisy dotyczące przeprowadzania badań pojazdów na sieci kolejowej do wymagań wynikających z dyrektywy 2008/57/WE.

Nowe przepisy ułatwiają prowadzenie badań pojazdów kolejowych na sieci kolejowej w terminie zgodnym z dyrektywą 2008/57/WE . Prezes UTK ma uprawnienie do wyznaczenia terminu i warunków przeprowadzenia badań w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Niezastosowanie się do postanowień decyzji Prezesa UTK w sprawie przeprowadzenia badań na sieci kolejowej jest zagrożone karą pieniężną.

Kara za nienadanie drodze kolejowej statusu infrastruktury prywatnej

Listopadowa nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym wprowadziła możliwość nałożenia na zarządcę infrastruktury kary za nienadanie drodze kolejowej, która jest wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub zarządcy, statusu infrastruktury prywatnej (co powinno nastąpić w statucie sieci kolejowej).

Kara za niezapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania aplikantów

Listopadowa nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym wprowadziła kary dla zarządcy za niezapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania tzw. aplikantów, z którymi zawierane są umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Przypominamy, że przewoźnicy nie będą już zawierać z zarządcami umów o udostępnianie infrastruktury kolejowej. Zastąpią ją dwie nowe umowy, pierwsza – o przydzielenie zdolności przepustowej oraz druga – o wykorzystanie zdolności przepustowej. Podmiot, który składa do zarządcy infrastruktury wniosek o przydzielenie zdolności przepustowej (np. przewoźnik, ale również np. spedytor albo samorząd województwa) i zawiera z zarządcą odpowiednią umowę w tym zakresie, nazywany jest „aplikantem”.

Jeśli zarządca w taki sposób zróżnicuje warunki umów zawieranych z aplikantami, że doprowadzi do dyskryminacji jednych względem drugich, będzie podlegał karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa UTK.

Kara za nieprzydzielenie zdolności przepustowej

Listopadowa nowelizacja Ustawy o transporcie kolejowym wprowadziła możliwość złożenia przez aplikanta skargi do Prezesa UTK w przypadku, gdy zarządca odmówi rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmówi przydzielenia zdolności przepustowej.

Prezes UTK, po rozpatrzeniu takiej skargi, w drodze decyzji stwierdza, że odmowa rozpatrzenia wniosku (czy też przydzielenia zdolności przepustowej): (i) nie wymaga żadnych zmian, (ii) wymaga modyfikacji albo (iii) wymaga cofnięcia.

Zarządca zobowiązany jest do zastosowania się decyzji Prezesa UTK pod rygorem kary pieniężnej.

Dalsze zmiany w zakresie kar pieniężnych zostaną omówione w kolejnym wpisie na naszym blogu „Kolej na prawo”.

 

Więcej na temat kar pieniężnych w Ustawie o transporcie kolejowym na naszym blogu:

Kary pieniężne w ustawie o transporcie kolejowym – istotne zmiany:

https://kolejnaprawo.pl/2017/06/09/istotne-zmiany-w-zasadach-nakladania-kar-przez-prezesa-utk/