15 stycznia 2018

Możliwość korzystania ze świadectwa sprawności technicznej wystawionego przez innego przewoźnika kolejowego

W przypadku dzierżawy czy wypożyczenia pojazdu kolejowego można korzystać ze świadectwa sprawności technicznej wystawionego przez przewoźnika, który jest właścicielem albo użytkownikiem pojazdu; wybór wiąże się też z różnymi obowiązkami użytkownika i właściciela – taka informacja pojawiła się na stronach Urzędu Transportu Kolejowego.

Świadectwo sprawności technicznej jest jednym z warunków dopuszczenia pojazdu kolejowego do eksploatacji. Jest to dokument potwierdzający, że pojazd jest sprawny i utrzymywany zgodnie z właściwymi dla niego wymogami oraz przepisami technicznymi (wyjątek został przewidziany – przy spełnieniu określonych warunków – dla wagonów towarowych).

Świadectwa sprawności technicznej wystawia przewoźnik kolejowy (w określonych przypadkach może wystawić je także inny podmiot, np. użytkownik bocznicy kolejowej).

Jednocześnie pojazdy kolejowe podlegające obowiązkowemu wpisowi do krajowego rejestru pojazdów (NVR) muszą mieć przypisany podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie (ECM).

Regulacje dotyczące utrzymywania pojazdów kolejowych w odpowiednim stanie technicznym nakładają obowiązki na podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) oraz przewoźników kolejowych.

Zgodnie z informacją zawartą na stronach Urzędu Transportu Kolejowego, w przypadku, gdy przewoźnik kolejowy korzysta z pojazdów udostępnionych przez innego przewoźnika, dopuszczalne jest zarówno:

  • posługiwanie się świadectwem sprawności technicznej wystawionym przez przewoźnika udostępniającego pojazd; w takiej sytuacji przewoźnik ten może być podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie dla tego pojazdu;
  • wystawienie dla pojazdu świadectwa sprawności technicznej przez przewoźnika przyjmującego tabor i przyjęcie na siebie wynikających z tego tytułu obowiązków.

W tym kontekście należy pamiętać, że podział obowiązków oraz odpowiedzialności w zakresie wystawiania świadectw sprawności technicznej oraz wymiany informacji o eksploatacji i utrzymaniu pojazdu powinny być określone w umowie.

Informacja Urzędu Transportu Kolejowego dostępna jest pod następującym adresem: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13803,Wystawianie-swiadectw-sprawnosci-technicznej-w-przypadku-korzystania-z-pojazdow-.html