6 lipca 2018

Projekt zmian przepisów istotnych dla maszynistów i dyżurnych ruchu

Ukazał się projekt zmian do Rozporządzenia w sprawie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Zmiany te mają istotne znaczenie z punktu widzenia maszynistów i dyżurnych ruchu. Proponowane zmiany są wynikiem analiz dotyczących katastrofy pod Szczekocinami oraz wypadku w Babach i mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Wybrane zmiany istotne z punktu widzenia maszynistów

Przede wszystkim jednoznacznie doprecyzowano, że maszynista ma obowiązek zatrzymania pociągu, jeśli został on wyprawiony w tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego bez podanego wskaźnika W 24. Dotąd obowiązek taki można było wyinterpretować z przepisów, ale nie było to ujęte w sposób jednoznaczny. Zmiana ta ma zostać wprowadzona w § 27 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z poniższym:

Dodatkowo zaproponowano, by sygnał Pc 2 (oznaczenie pociągu jadącego torem w kierunku przeciwnym do zasadniczego) był stosowany zawsze, niezależnie od typu zastosowanej blokady liniowej.

Wybrane zmiany istotne z punktu widzenia dyżurnych ruchu

Zgodnie z nowymi przepisami dyżurny ruchu byłby zobowiązany do powiadamiania maszynistów pociągów za pomocą urządzeń radiotelefonicznych o wjeździe ze zmniejszoną prędkością w sytuacji zmiany toru wjazdowego z głównego zasadniczego na główny dodatkowy, gdy zachodzi konieczność zmniejszenia prędkości wjazdu pociągu, a dyżurny ruchu nie zatrzymuje pociągu pod semaforem wjazdowym lub drogowskazowym (droga przebiegu ustawiona przez rozjazdy ustawione w kierunku zwrotnym). Podobnie dyżurny ruchu byłby zobowiązany do powiadamiania maszynistów pociągów za pomocą urządzeń radiotelefonicznych w sytuacji wyprawienia dwóch lub więcej pociągów w tym samym kierunku, a także wyprawienia pociągu na szlak, na którym znajduje się pociąg jadący po torze w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

Powyższe informacje miałyby być obowiązkowo przekazywane maszynistom.

Ma to na celu nie dopuścić w przyszłości do podobnego wypadku, jak ten, który miał miejsce w Babach.

Wprowadzono także nowe przepisy, których celem jest ograniczenie możliwości używania sygnału zastępczego (Sz) w danej lokalizacji do 10 dni w przypadku awarii i do 19 dni w przypadku planowanej modernizacji lub odnowienia. Po upływie tego czasu zarządca infrastruktury ma obowiązek podjąć odpowiednie środki zaradcze wynikające z uprzednio przeprowadzonej analizy ryzyka. W założeniach ma to ograniczyć sytuacje, w których dyżurni ruchu zmuszeni są do prowadzenia ruchu na Sz.

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian także w innym zakresie, np. dokumentacji dla maszynisty (Opis trasy), sposobu umieszczania pojazdów z czynnym hamulcem zespolonym w składzie pociągu (czynny hamulec miałby posiadać pierwszy i ostatni pojazd), dostosowania przepisów do planowanego wdrożenia prędkości 230/250 km/h oraz modyfikacji sposobu osygnalizowania stałych i doraźnych ograniczeń prędkości.

Prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia można śledzić tu:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312350/katalog/12513852#12513852