4 lipca 2018

Regulaminy dostępu do OIU – weryfikacja przez Prezesa UTK

Prezes UTK może nakazać operatorowi OIU wprowadzenie zmian w opublikowanym regulaminie dostępu do OIU. Postępowanie w sprawie prowadzone jest przez Prezesa UTK z urzędu lub na wniosek przewoźnika kolejowego. Mechanizm ten pozwala na sprawdzenie i zmianę treści regulaminów dostępu do OIU, dlatego należy o nim pamiętać.

Zgodnie z przepisami Ustawy o transporcie kolejowym, „Prezes UTK, uwzględniając konieczność zapewnienia niedyskryminującego i równego traktowania przewoźników kolejowych ubiegających się o dostęp do obiektu, z urzędu lub na wniosek przewoźnika kolejowego, w drodze decyzji, nakazuje operatorowi wprowadzenie zmian w opublikowanym regulaminie obiektu, jeżeli regulamin obiektu nie spełnia wymagań” określonych w przepisach prawa.

Ustawa określa, jakie elementy powinien zawierać opracowany przez operatora OIU regulamin dostępu do OIU.

Zgodnie z art. 36f ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym, operator OIU opracowuje regulamin dostępu do OIU, w którym określa w szczególności:

1 ) obiekty, których dotyczy, i ich rodzaje;

2 ) zakres udostępniania obiektów, za który operator jest odpowiedzialny;

3 ) procedurę udostępniania obiektów, w tym termin składania oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o dostęp do OIU;

4 ) szczegółowe warunki techniczne dostępu do obiektów;

5 ) wysokość opłat, które pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do OIU.

Pobieżna analiza ww. przepisu może prowadzić do wniosku, że operatorowi OIU pozostawiona została duża swoboda w zakresie kształtu regulaminu dostępu do OIU. Tak jednak nie jest. Wyżej zacytowanego przepisu nie można bowiem interpretować w oderwaniu od pozostałych przepisów Ustawy o transporcie kolejowym.

Po pierwsze, w regulaminie dostępu do OIU muszą zostać wymienione wszelkie obiekty infrastruktury usługowej, które mają być udostępniane przez operatora zgodnie z przepisami Ustawy o transporcie kolejowym.

Po drugie, Ustawa o transporcie kolejowym określa wymogi w zakresie opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do OIU. Opłaty te nie mogą przekraczać kosztów udostępniania obiektu ponoszonych przez operatora, powiększonych o rozsądny zysk (zdefiniowany przez przepisy Ustawy).

Wymogów tych jest oczywiście więcej.

Jeżeli Prezes UTK ustali, że regulamin dostępu do OIU nie spełnia wymagań określonych w Ustawie o transporcie kolejowym, nakaże operatorowi wprowadzenie zmian w opublikowanym regulaminie dostępu.

Ustawa o transporcie kolejowym nie określa precyzyjnie rodzaju zmian do regulaminu, których wprowadzenia Prezes UTK może wymagać od przewoźnika kolejowego.

Ustawodawca wskazał jedynie przykładowe zmiany, wprowadzenia których może wymagać Prezes UTK. I tak Prezes UTK może nakazać w szczególności zmianę:

1 ) wysokości opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do OIU,

2 ) terminów składania wniosków o dostęp do OIU.

Oznacza to, że w regulaminie dostępu do OIU Prezes UTK może nakazać wprowadzić wszelkie zmiany, którą doprowadzą do stanu zgodności regulaminu dostępu do OIU z wymaganiami określonymi w Ustawie o transporcie kolejowym i które zapewnią niedyskryminujące i równe traktowanie przewoźników kolejowych ubiegających się o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej.

Zwracamy uwagę, że postępowanie w sprawie wszczynane jest przez Prezesa UTK z urzędu lub na wniosek przewoźnika kolejowego.

Jeśli przewoźnik kolejowy zdecyduje się na zainicjowanie postępowania, które ma na celu sprawdzenie zgodności regulaminu z prawem, powinien uzasadnić, z jakich przyczyn w jego ocenie zaskarżony regulamin dostępu do OIU nie spełnia wymagań wynikających z Ustawy o transporcie kolejowym. Pozwoli to na weryfikację tych zastrzeżeń przez Prezesa UTK.

Więcej na ten temat na naszym blogu kolejnaprawo.pl :

Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej – korzyści dla przewoźników

Coraz mniej czasu dla użytkowników bocznic kolejowych na wdrożenie nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Stanowisko Prezesa UTK: Tory przejazdowe do obiektów infrastruktury usługowej wchodzące w skład infrastruktury prywatnej trzeba udostępniać

Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją