2 marca 2022

Priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa UTK w 2022 r.

Urząd Transportu Kolejowego opublikował na swojej stronie internetowej dokument określający priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2022 r.

Zgodnie z ww. dokumentem, obszary, które wymagają podjęcia wzmożonych działań nadzorczych oraz zostały uznane za priorytety nadzoru w 2022 roku, są następujące:

  • systemy zarządzania bezpieczeństwem (również w odniesieniu do czynnika ludzkiego i zarządzania ryzykiem);
  • kwalifikacje pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
  • ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów;
  • przejazdy kolejowo – drogowe;
  • systemy zarządzania utrzymaniem;
  • infrastruktura kolejowa;
  • pojazdy kolejowe;
  • bocznice kolejowe;
  • wyroby stosowane w kolejnictwie.

Prezes UTK szeroko odniósł się do ww. priorytetów.

Zwracamy w szczególności uwagę, iż w ramach obszaru dotyczącego systemu zarządzania bezpieczeństwem, zapowiedziano, iż od 2022 r. zostaną zintensyfikowane w szczególności działania dotyczące przeprowadzania czynności nadzorczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem opartym na ryzyku oraz realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

W raporcie wskazano, iż w obszarze dotyczącym kwalifikacji pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, szczegółowej weryfikacji powinny podlegać działania ośrodków związane w szczególności z zagadnieniami: przeprowadzania szkoleń i egzaminów dotyczących licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, przeprowadzania szkoleń maszynistów oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności, kwalifikacjami instruktorów i egzaminatorów, wyposażeniem dydaktycznego, wymagań dla symulatorów.

Prezes UTK realizuje ponadto projekt „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”.  System Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów będzie obejmował egzaminowanie na licencję maszynisty i pierwsze świadectwo maszynisty oraz monitorowanie kwalifikacji, a także czasu pracy maszynistów oraz prowadzących pojazdy kolejowe.

W obszarze dotyczącym przejazdów kolejowo – drogowych wskazano w szczególności, iż działania nadzorcze obejmować będą przede wszystkim kwestie techniczne związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przejazdów kolejowych. Kontrole będą dotyczyć w szczególności oznakowania tych skrzyżowań, zarówno od strony linii kolejowej, jak i od strony drogi.

W ramach obszaru systemy zarządzania utrzymaniem zapowiedziano, iż od 2022 r. zostaną zintensyfikowane działania dotyczące przeprowadzania czynności nadzorczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem opartym na ryzyku oraz realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Na 2022 r. wskazano także na dwa główne obszary zainteresowania dotyczące pojazdów kolejowych. Obejmują one: stan techniczny, proces utrzymania i oznakowania pojazdów kolejowych oraz przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów  do jazdy.

Obszary kontroli bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych wskazane w dokumencie dotyczącym 2022 roku obejmują przede wszystkim: prowadzenie ruchu kolejowego, stan techniczny infrastruktury kolejowej, stan techniczny, proces utrzymania i oznakowania pojazdów kolejowych czy kwalifikacje pracowników związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Więcej na ten temat

Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów nadzoru oraz celi strategii nadzoru Prezesa UTK na lata 2022-2023 zawarte są na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18424,Priorytety-nadzoru-i-cele-strategii-nadzoru-na-2022-rok.html

 

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny Piotr Duda, Adwokat, doradca restrukturyzacyjny  Anna Wasilewska