15 marca 2022

Zwolnienie z podatku od nieruchomości całej działki ewidencyjnej, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje całe działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4477/21). Omawiane orzeczenie dotyczy stanu prawnego przed nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z dnia 17 listopada 2021 r.), do której odniesiemy się w przyszłych wpisach.

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w niedawnym orzeczeniu w kwestii kontrowersyjnego zwolnienia z podatku od nieruchomości działek, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej.

Wyrok dotyczy stanu prawnego przed nowelizacją wynikającą z ustawy z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, do której odniesiemy się w przyszłych wpisach.

Orzeczenie zostało wydane w związku z wystąpieniem przez jeden z podmiotów o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od nieruchomości i dalszymi środkami zaskarżenia w tej sprawie.

Istota sporu sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o wydanie interpretacji: czy zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje całe działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej?

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (ale przed nowelizacją wynikającą z ustawy z dnia 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) stanowił, że zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która: a) jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub b) jest wykorzystywana do przewozu osób, lub c) tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm.

Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że interpretacją tego przepisu Sąd zajmował się wielokrotnie w swoich orzeczeniach, a skład orzekający podziela stanowisko wyrażone we wcześniejszych orzeczeniach.

Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmuje całe działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że bocznica kolejowa spółki powinna być uznana za infrastrukturę kolejową na gruncie Ustawy o transporcie kolejowym, a badając realizację pozostałych przesłanek należy brać pod uwagę całą infrastrukturę kolejową, która ma podlegać zwolnieniu, a nie poszczególne jej elementy.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy o transporcie kolejowym, infrastrukturę kolejową stanowią grunty, oznaczone jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy wymienione w pkt 1-11. Zdaniem Sądu oznacza to, że intencją ustawodawcy było zwolnienie z opodatkowania całych działek ewidencyjnych, a nie jedynie ich części. Przedmiot zwolnienia został zatem jasno określony i obejmuje on całe grunty działek ewidencyjnych, na których położone są pozostałe elementy infrastruktury kolejowej, a nie jedynie części tych gruntów bezpośrednio zajętych przez elementy bocznicy kolejowej.

Omawiany wyrok stanowi potwierdzenie wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych w omawianej kwestii.