22 marca 2022

Prace nad projektem rozporządzenia dotyczącym przejazdów kolejowych

Trwają prace nad projektem rozporządzenia dotyczącym m.in. przejazdów kolejowych, czyli rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.

Projekt rozporządzenia przewiduje określony czas na dostosowanie do nowych przepisów (tzw. przepisy przejściowe), wprowadza jednak daleko idące, istotne zmiany, stąd warto się z nim zapoznać.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zwrócono zwłaszcza uwagę na następujące kwestie:

–  projekt zawiera przepis nakazujący wyposażenie przejazdów kategorii D zlokalizowanych w granicach stacji kolejowej na torach, po których są realizowane przebiegi pociągowe, zgodnie z warunkami technicznymi jak dla przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A lub B lub przejść kategorii E;

– doprecyzowano przepis dotyczący granicy odpowiedzialności zarządców dróg i zarządców kolei w zakresie zapewnienia warunków widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych i przejściach wskazanych w załączniku do rozporządzenia;

– za obowiązkowe uznano takie zabezpieczenie dojazdu do przejazdu kolejowo- drogowego kategorii B, które uniemożliwia uczestnikom ruchu drogowego objazd zamkniętej rogatki, przez zastosowanie wysp kanalizujących ruch, pasów separujących, obrzeży betonowych lub separatorów;

– projekt ma umożliwić stosowanie nowoczesnych metod wykrywania przeszkód na przejazdach kolejowo-drogowych, do których należą m.in.:  radar, pętle indukcyjne, czy system LIDAR.

– zaproponowano zmianę w zakresie czasu wstępnego ostrzegania na przejazdach kolejowo- drogowych kategorii A z rogatkami lub przejścia z rogatkami;

– projekt zawiera przepis zobowiązujący do umieszczania pod znakami A-9 i A-10 na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B i C tabliczki informacyjnej, która informuje użytkowników dróg o tym, że sygnalizacja na przedmiotowych przejazdach jest sygnalizacją automatyczną;

 

Omawiany projekt rozporządzenia dostępny jest tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356752