13 lipca 2017

Skarga do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na odmowę dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

Od dnia 9 grudnia 2017 r. przedsiębiorcy działający na rynku kolejowym zaczną realizować obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Przewoźnicy kolejowi będą od tego dnia mieć możliwość złożenia do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skargi na odmowę dostępu do danego obiektu.

Dostęp do obiektów na równych zasadach

Z dniem 9 grudnia 2017 r. przedsiębiorcy działający na rynku kolejowym zaczną realizować obowiązek udostępniania obiektów infrastruktury usługowej. Jak już sygnalizowaliśmy wcześniej, do obiektów infrastruktury usługowej ustawa o transporcie kolejowym zalicza m.in. tory postojowe, punkty zaplecza technicznego, instalacje pomocnicze, kolejowe stacje paliw (punkty tankowania), stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru, czy niektóre stacje rozrządowe lub manewrowe. Udostępnianie ma się odbywać na równych zasadach dla wszystkich przewoźników kolejowych zainteresowanych korzystaniem z danego obiektu.

Skarga na odmowę dostępu do obiektu infrastruktury usługowej

Operator może odmówić przewoźnikowi dostępu do obiektu w razie zaistnienia jednej z przesłanek odmowy wskazanych w Ustawie o transporcie kolejowym. Odmowa taka będzie wymagała przedstawienia przewoźnikowi w formie pisemnej odpowiedniego uzasadnienia.

Nie oznacza to jednak, że gdy operator odmówi przewoźnikowi dostępu do obiektu, to ścieżka do skorzystania z danego obiektu będzie zamknięta. Znowelizowana Ustawa o transporcie kolejowym umożliwia zakwestionowanie decyzji odmownej w drodze skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeżeli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przychyli się do argumentacji przewoźnika i potwierdzi, że wnioskującemu bezpodstawnie odmówiono dostępu, wyda odpowiednią decyzję administracyjną. Zobowiąże w niej operatora obiektu do zapewnienia skarżącemu dostępu do obiektu w oznaczonym terminie.

Więcej na temat udostępniania obiektów infrastruktury usługowej na naszym blogu „Kolej na prawo”

Przypominamy, że o obowiązku udostępniania obiektów infrastruktury kolejowej i konieczności pilnego podjęcia czynności mających na celu jego prawidłową realizację pisaliśmy tu: https://kolejnaprawo.pl/2017/06/14/koniecznosc-przygotowania-przedsiebiorstw-kolejowych-do-udostepniania-obiektow-infrastruktury-uslugowej/

Z kolei o korzyściach dla przewoźników płynących z udostępniania obiektów infrastruktury usługowej pisaliśmy tu: https://kolejnaprawo.pl/2017/07/12/udostepnianie-obiektow-infrastruktury-uslugowej-korzysci-dla-przewoznikow/