2 listopada 2018

Kara za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK

Decyzje Prezesa UTK podlegające natychmiastowemu wykonaniu w określonych przypadkach muszą być wykonane nawet tego samego dnia, w którym zostały doręczone spółkom kolejowym. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny być przygotowane organizacyjnie do wykonania takich decyzji (np. polegających na wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji) nawet w dni wolne od pracy. Zwłoka w wykonaniu decyzji zagrożona jest karą pieniężną nakładaną przez Prezesa UTK – tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie.

Stan faktyczny

Prezes UTK wydał decyzję wyłączającą z eksploatacji pojazd kolejowy.

Powodem wyłączenia pojazdu była stwierdzona podczas wykonywania czynności kontrolnych usterka. W decyzji wskazano, że podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja została doręczona spółce X w dniu 8 marca 2013 r. Spółka wycofała pojazd z eksploatacji w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 07:11.

Z uwagi na to, że pojazd został wyłączony z eksploatacji dopiero w dniu 12 marca 2013 r. w sytuacji, w której decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowemu wykonaniu, Prezes UTK nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 7.235,28 zł.

Kara została naliczona za opóźnienie w wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji.

Spółka wniosła odwołanie od decyzji Prezesa UTK argumentując, że kara została niesłusznie naliczona, ponieważ Prezes UTK nie zbadał, czy pojazd kolejowy w dniach od 09 do 11 marca 2013 faktycznie był wykorzystywany w ruchu kolejowym oraz błędnie przyjął, że Spółka mogła wyłączyć z eksploatacji wymieniony pojazd natychmiast w dniu otrzymania zaskarżonej decyzji (podczas gdy decyzja została doręczona w piątek po godzinach pracy sekretariatu).

Stanowisko Sądu Okręgowego

Sąd nie uwzględnił odwołania wniesionego przez Spółkę.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie, z uwagi na okoliczność, że decyzja Prezesa UTK wyłączająca pojazd z eksploatacji podlegała natychmiastowemu wykonaniu, pojazd kolejowy powinien zostać wyłączony z eksploatacji w dniu otrzymania przez przewoźnika omawianej decyzji.

Sąd wskazał, że: „(…) spółka nie wykazała, że wystąpiły jakieś obiektywne okoliczności uniemożliwiające jej natychmiastowe wykonanie decyzji z dnia 8 marca 2013r. Wbrew przekonaniu powoda, nie jest taką obiektywną okolicznością usprawiedliwiającą trzydniową zwłokę w wykonaniu natychmiast wykonalnej decyzji, doręczenie decyzji o wyłączeniu pojazdu w piątek, po którym następują dni wolne – sobota i niedziela, co miałoby usprawiedliwiać podjęcie działań przez powoda dopiero w poniedziałek. Oczywistym jest, że tego rodzaju decyzje powinny być wykonywane niezwłocznie, natomiast do podmiotu zobowiązanego do jej wykonania należy taka organizacja funkcjonowania jego przedsiębiorstwa, aby było to możliwe. Usterki techniczne, z powodu których pojazd może być wyłączony z eksploatacji bieżącej są tego rodzaju zdarzeniami, na które powód powinien być przygotowany organizacyjnie w każdym czasie. Ponadto ruch pojazdów kolejowych odbywa się ciągle, a nie w określone dni tygodnia, np. od poniedziałku do piątku.”

Odnosząc się do zarzutów Spółki Sąd wskazał, że wynikająca z zaskarżonej decyzji Prezesa UTK kara pieniężna została nałożona za zwłokę w wykonaniu decyzji Prezesa UTK, nakładającej na przewoźnika obowiązek wyłączenia z eksploatacji pojazdu kolejowego, a nie za to, że pojazd poruszał się z usterką w dniach 9-12 marca 2013 r. Zdaniem Sądu to, czy pojazd faktycznie się poruszał, czy też nie, nie ma w sprawie znaczenia.

W konsekwencji decyzje Prezesa UTK podlegające natychmiastowemu (niezwłocznemu) wykonaniu w określonych przypadkach muszą być wykonane nawet tego samego dnia, w którym zostały doręczone spółkom kolejowym. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny być przygotowane organizacyjne do wykonania takich decyzji (np. polegających na wyłączeniu pojazdu kolejowego z eksploatacji) nawet po godzinach pracy kancelarii/sekretariatów oraz w dni wolne od pracy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2015 r. o sygn. akt XVII AmK 24/13 dostępny jest tu: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000005127_XVII_AmK_000024_2013_Uz_2015-05-20_002