7 sierpnia 2019

Od 1 czerwca 2019 r. należy stosować nowe regulacje dotyczące OIU

Przypominamy, że od 1 czerwca 2019 r. należy stosować przepisy Rozporządzenia 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją. Rozporządzenie ustanawia szereg nowych przepisów istotnych dla operatorów obiektów infrastruktury usługowej.

Nowe zasady

Rozporządzenie 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją ustanawia szereg nowych przepisów istotnych dla operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Należy pamiętać, że rozporządzenia unijne nie muszą być implementowane przez przepisy ustawy o transporcie kolejowym, nie musimy więc czekać na działania polskiego ustawodawcy ? przepisy Rozporządzenia są skuteczne bezpośrednio w naszym porządku prawnym.

Z punktu widzenia operatorów istotna jest konieczność dostosowania dokumentacji obiektów infrastruktury usługowej do wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu, którego przepisy w bardziej szczegółowy sposób niż Ustawa o transporcie kolejowym regulują treść tzw. opisu obiektu infrastruktury usługowej (odpowiednika regulaminu dostępu do obiektu).

Procedura koordynacyjna

Rozporządzenie reguluje również m.in. procedurę koordynacyjną, która ma być stosowana w przypadku kolidujących ze sobą wniosków o dostęp do obiektu. Operatorzy będą zobowiązani do tego, aby w takiej sytuacji w drodze dyskusji i wzajemnych uzgodnień w miarę możliwości pogodzić wnioski. Rozporządzenie przewiduje możliwość włączenia organu regulacyjnego do udziału w procedurze koordynacyjnej w charakterze obserwatora.

W przypadku, gdy ww. procedura nie umożliwi dopasowania wniosków, operator będzie mógł się posłużyć tzw. kryteriami pierwszeństwa w zakresie przyznawania zdolności przepustowej. Kryteria te operator ma obowiązek ująć w opisie obiektu infrastruktury usługowej. Nie mogą one być dyskryminacyjne. Przy ich formułowaniu operator może uwzględnić m.in. obowiązujące umowy, zamiar i możliwość wykorzystania zdolności przepustowej, której dotyczy wniosek (w tym ewentualne wcześniejsze przypadki niewykorzystania całości lub części przyznanej zdolności przepustowej), terminowe złożenie wniosków.

Inne rozwiązania

Rozporządzenie zawiera również szereg innych ważnych rozwiązań, formułuje m.in. definicję terminalu towarowego (której dotąd brakowało), nie rozstrzyga jednak wielu ważnych wątpliwości. Nowe przepisy są wyrazem tendencji do szerszego zarysowania obowiązku udostępniania obiektów infrastruktury usługowej.

Termin obowiązywania Rozporządzenia

Rozporządzenie 2017/2177 przewiduje, iż operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mieli czas do 1 czerwca 2019 r. na dostosowanie obowiązujących procedur wewnętrznych do nowych wymogów.

Treść Rozporządzenia wykonawczego 2017/2177 w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32017R2177#ntr1-L_2017307PL.01000101-E0001

 

O wejściu w życie ww. przepisów informowaliśmy we wcześniejszym wpisie:

28 listopada 2017 – Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją:

Komisja Europejska przyjęła Rozporządzenie w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją