31 października 2019

Uniknięcie kary pieniężnej dzięki „usunięciu skutków naruszenia przepisu”

Nawet przy naruszeniu polegającym na poruszaniu się EZT z otwartymi drzwiami możliwe jest „usunięcie skutków naruszenia przepisu”, o którym mowa w Ustawie o transporcie kolejowym. Zwrot ten powinno się rozumieć w ten sposób, aby umożliwić przedsiębiorcy podporządkowanie się decyzji Prezesa UTK i usunięcie nieprawidłowości.  Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. W razie niezwłocznego usunięcia skutków naruszenia przepisu Prezes UTK powinien odstąpić od nałożenia kary.

Wprowadzenie

Stałe kontrowersje w praktyce budzi przepis art. 66 ust. 2a Ustawy o transporcie kolejowym, który zobowiązuje Prezesa UTK do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli przedsiębiorca usunie niezwłocznie skutki naruszenia wskazanych przepisów prawa kolejowego.

W codziennej pracy spotykamy się z szeregiem zapytań dotyczących prawidłowego rozumienia tego przepisu, zwłaszcza, że został on w ostatnim czasie znowelizowany.

Kwestię tę poruszyliśmy już w jednym z wpisów na blogu. Z uwagi na duże zainteresowanie, postanowiliśmy rozwinąć omawiany temat, poprzez omówienie ciekawego wyroku dotyczącego tego tematu.

Orzeczenie sądu pierwszej instancji

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźnika kolejowego karę pieniężną w związku z niezapewnieniem podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, poprzez wykorzystywanie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób, które w czasie jazdy poruszają się z otwartymi drzwiami bocznymi.

Sprawa trafiła aż do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Sąd Apelacyjny odniósł się do kontrowersyjnego zwrotu „usunięcia skutków naruszeń przepisu” na gruncie art. 66 ust. 2a Ustawy o transporcie kolejowym.

Na wcześniejszym etapie Sąd Okręgowy oddalił odwołanie przewoźnika od decyzji Prezesa UTK, ponieważ uznał, że nie istnieje w praktyce możliwość usunięcia stwierdzonych naruszeń, do których doszło wcześniej. Skoro naruszenia polegały na eksploatowaniu pojazdów kolejowych poruszających się (w przeszłości) z otwartymi drzwiami, to przeprowadzając naprawy i montując blokady napędu drzwi przewoźnik usuwał jedynie przyczyny powstania naruszeń, jednak nie mógł usunąć ich skutków. Tym samym nie było możliwe odstąpienie od nałożenia kary.

Z takim stanowiskiem Sądu Okręgowego nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny.

Stanowisko Sądu Apelacyjnego

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wyrok z dnia 02.12.2015 r., sygn. akt VI ACa 1797/14), wykładnia art. 66 ust. 2a Ustawy o transporcie kolejowym powinna zmierzać w tym kierunku, aby umożliwić przedsiębiorcy podporządkowanie się decyzji Prezesa UTK i usunięcie nieprawidłowości.

Jak wyjaśnił Sąd Apelacyjny, w omawianej sprawie przewoźnik naruszył przepisy Ustawy o transporcie kolejowym wykonując przewozy pojazdami kolejowymi narażającymi pasażerów na niebezpieczeństwo. Tym samym, zdaniem Sądu Apelacyjnego, należy uznać, że w okolicznościach omawianej sprawy „usunięcie skutków naruszenia przepisu” musi być rozumiane jako wyeliminowanie przyczyny takiego stanu rzeczy, tj. zaprzestanie wykonywania przewozów pojazdami narażającymi pasażerów na niebezpieczeństwo, co doprowadzi do usunięcia na przyszłość skutku w postaci tego narażenia. W konsekwencji Sąd Apelacyjny uznał, że w omawianej sprawie przewoźnik był w stanie usunąć skutki naruszenia w rozumieniu art. 66 ust. 2a Ustawy o transporcie kolejowym.

W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wyjaśnił, iż w świetle treści przywołanego przepisu nie jest dopuszczalne pozbawienie przedsiębiorcy kolejowego szansy na podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, a co za tym idzie skutkujących odstąpieniem od nałożenia kary.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie można się zgodzić z Sądem Okręgowym, który uznał, że w okolicznościach omawianej sprawy nie było możliwe usunięcie skutków naruszenia, ponieważ skutek – w postaci narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo – już nastąpił, a więc nie może być usunięty. Tak rozumiana treść art. 66 ust. 2a Ustawy o transporcie kolejowym wykluczałaby w zasadzie zawsze możliwość odstąpienia od nałożenia kary. Zdaniem Sądu Apelacyjnego byłoby to nie do przyjęcia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego dostępny jest: Tu

Więcej na ten temat na naszym blogu:

Odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej przez Prezesa UTK: https://kolejnaprawo.pl/2018/05/21/odstapienie-od-nalozenia-kary-pienieznej-przez-prezesa-utk/