21 marca 2024

Wniosek o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego – stanowisko Prezesa UTK

Informujemy, iż Prezes UTK opublikował na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego opracowanie pn. „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego”

W ramach opracowania Prezes UTK udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czym jest licencja?
 2. Jak długo jest ważna licencja przewoźnika kolejowego?
 3. W jaki sposób można złożyć wniosek o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego?
 4. Czy wszystkie dokumenty załączone do wniosku o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego muszą być oryginałami?
 5. Czy można ustanowić pełnomocnika?
 6. Gdzie znajdę informacje dotyczące opłaty od pełnomocnictwa?
 7. Czy pełnomocnik przedsiębiorcy może podpisać dokumenty załączone do wniosku o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego?
 8. Jakie dane kontaktowe przedsiębiorcy należy wskazywać we wniosku o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego?
 9. Czy po złożeniu wniosku o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego można zmienić dane adresowe?
 10. Jakie są najczęstsze formalne błędy składanych oświadczeń i dokumentów?
 11. Jakie są najczęstsze błędy i uchybienia związane z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dotyczących wiarygodności finansowej?
 12. Co powinno zawierać zaświadczenie z instytucji finansowej prowadzącej rachunek/-i Wnioskodawcy nt. stanu rachunku bankowego, zawierające informację o zabezpieczonym limicie przekroczenia stanu konta rachunku bankowego?
 13. Co powinna zawierać prawidłowo sporządzona prognoza rachunku przepływów pieniężnych dla roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o licencję przewoźnika kolejowego oraz dla roku kolejnego?
 14. Jakie są najczęstsze błędy i uchybienia związane z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych?
 15. Czy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest wymagane przed złożeniem wniosku w postępowaniu o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego?
 16. Czy wystarczy złożyć samą promesę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
 17. Jak długo powinna być ważna promesa ubezpieczeniowa?
 18. Jaka powinna być minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego?
 19. Co w szczególności powinien zawierać dokument dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
 20. Ile zapłacę za licencję przewoźnika kolejowego?
 21. Kiedy muszę wnieść opłatę za wydanie licencji przewoźnika kolejowego?
 22. Czy opłata za wydanie licencji przewoźnika kolejowego może być wnoszona w ratach?
 23. O czym muszę pamiętać po uzyskaniu licencji przewoźnika kolejowego?
 24. Czy może zdarzyć się w trakcie prowadzonej działalności, że stosunek ubezpieczeniowy wygaśnie przed terminem określonym w polisie odpowiedzialności cywilnej?
 25. Zmianie uległa sytuacja prawna przewoźnika kolejowego. Co należy zrobić?
 26. Jakie działania może podjąć Prezes UTK w związku z otrzymaną informacją o zmianie sytuacji prawnej przewoźnika kolejowego?
 27. Jakie są konsekwencje braku spełnienia obowiązku informacyjnego?

Polecamy omawiane opracowanie dostępne pod adresem: https://utk.gov.pl/pl/urzad/stanowiska-prezesa-utk/21145,Odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-w-sprawie-dokumentacji-zwiazanej-z-wn.html