17 lutego 2018

Zmiany w katalogu kar pieniężnych w Ustawie o transporcie kolejowym – część II

W ostatnim czasie zasadniczym zmianom uległ przepis Ustawy o transporcie kolejowym zawierający katalog kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wysokość kar może sięgać do dwóch procent rocznego przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym, dlatego też przepis ten należy znać.

W ostatnim czasie zasadniczym zmianom uległ art. 66 Ustawy o transporcie kolejowym, zawierający katalog kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Zmiany te zostały wprowadzone przede wszystkim nowelizacją Ustawy o transporcie kolejowym z listopada 2016 r. Poniżej opisujemy najistotniejsze, wybrane zmiany.

Nieudzielenie Prezesowi UTK informacji albo udzielenie informacji z przekroczeniem terminu

Ustawa o transporcie kolejowym nałożyła na Prezesa UTK szereg zadań, w tym w szczególności nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej oraz nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez operatorów obiektu infrastruktury usługowej („OIU”) wszystkich przewoźników kolejowych w zakresie dostępu do OIU.

Jednocześnie, w celu umożliwienia Prezesowi UTK realizacji tych zadań, uzyskał on uprawnienie do żądania od podmiotów działających na rynku kolejowym udzielenia niezbędnych informacji dla celów regulacji i monitorowania rynku transportu kolejowego.

Informacji tych Prezes UTK może żądać od zarządców, powołanych przez zarządców wspólnych organów odpowiedzialnych za udostępnianie infrastruktury kolejowej, operatorów OIU i przewoźników kolejowych.

Podmiot, który nie udzieli informacji, podlega karze pieniężnej.

Podobne przepisy obowiązywały przed nowelizacją Ustawy o transporcie kolejowym z listopada 2016 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na jedną, zasadniczą różnicę. Aktualnie karze pieniężnej podlega nie tylko podmiot, który nie udzielił stosownej informacji, ale także podmiot, który udzielił informacji z przekroczeniem terminu.

Informacje powinny być udzielane w terminie wskazanym przez Prezesa UTK, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania. Na uzasadniony wniosek podmiotu, do którego zostało skierowane żądanie, Prezes UTK może przedłużyć termin udzielenia informacji o 14 dni. W świetle zmiany przepisów należy z tej możliwości w razie potrzeby korzystać i unikać niedotrzymywania terminu na udzielenie odpowiedzi wyznaczonego przez regulatora.

Niepoinformowanie w wymaganym terminie Prezesa UTK o zmianie mającej wpływ na sytuację przewoźnika

Przewoźnik kolejowy w przypadku zmiany mającej wpływ na jego sytuację prawną, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia, informuje o tym Prezesa UTK.

Przewoźnik kolejowy informuje Prezesa UTK o takich okolicznościach w terminie 14 dni od dnia, w którym one wystąpiły (stały się prawnie skuteczne).

Na skutek zawiadomienia Prezes UTK może podjąć decyzję o ponownym przedłożeniu licencji do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi zagrożenie bezpieczeństwa związanego z prowadzoną działalnością.

Przewoźnik kolejowy, który nie poinformował w wymaganym terminie Prezesa UTK o zmianie mającej wpływ na jego sytuację prawną, podlega karze pieniężnej.

Więcej na temat kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UTK na naszym blogu Kolej na prawo:

Zmiany w katalogu kar pieniężnych w Ustawie o transporcie kolejowym – część I: https://kolejnaprawo.pl/2017/12/19/zmiany-w-katalogu-kar-pienieznych-w-ustawie-o-transporcie-kolejowym-czesc-i/

Kary pieniężne w ustawie o transporcie kolejowym – istotne zmiany:

https://kolejnaprawo.pl/2017/06/09/istotne-zmiany-w-zasadach-nakladania-kar-przez-prezesa-utk/